MŽP SR – Oznam o začatí pripomienkového konania novely zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky oznámilo začatie pripomienkového konania novely zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

MŽP SR – novelizované znenie zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch (platné od 01.05.2017)

Prinášame Vám aktuálne (01.05.2017) novelizované znenie zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov: 

MŽP SR – Novela zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch z 23. marca 2017

      Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:   Čl. I   Zákon  č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z. a zákona č. 313/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto: V § 6 ods. 4 písm. a) sa […]