MŽP SR – Oznam o začatí pripomienkového konania novely zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch


Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky oznámilo začatie pripomienkového konania novely zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Dátum začatia MPK: 25. 05. 2017

Dátum ukončenia MPK: 14. 06. 2017

Postup a lehota MPK: bežný, 15 pracovných dní

Kontakt: Mgr. Gabriela Švedlárová, gabriela.svedlarova@enviro.gov.sk

Materiál sa nachádza na stránke: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2017/384, alebo je na stiahnutie tu:

Pripomienky k materiálu: zasielajte v elektronickej podobe prostredníctvom Portálu Slov-Lex