Stanovy

Asociácia podnikateľov v oblasti nakladania s odpadmi (ďalej len ,, Asociácia“) je dobrovoľným, nezávislým a neziskovým združením právnických a fyzických osôb podnikajúcich v oblasti nakladania s odpadmi. Je založená v zmysle § 1 ods. 1 a nasl. zák. č. 83/1990 Zb. v platnom znení. Neoddeliteľnou súčasťou týchto Stanov bude, po jeho schválení valným zhromaždením Asociácie, aj Morálny kódex člena Asociácie.

Stanovy Asociácie podnikateľov v odpadovom hospodárstve nájdete tu – APOH_stanovy_2022