Parlament schválil novelu zákona Zákon č. 79/2015 Z. z. zo 17. marca 2015 o odpadoch


Parlament SR dňa 17. 10. 2018 schválil novelu zákona č. 79/2015 o odpadoch.

 

 

Zmeny pre firmy: 

Od roku 2019 sa zruší zberový a trhový podiel výrobcu obalov. Nahradí ho trhový podiel Organizácie zodpovednosti výrobcov – OZV. Teda nebude sa počítať podiel jednotlivého výrobcu ale celej OZV. Práce s tým ubudne najmä spoločnostiam, ktoré majú udelenú individuálnu autorizáciu pre obaly.

Výrobcovi vyhradeného výrobku však pribudne nová povinnosť. Zabezpečiť plnenie cieľov zberu ustanovených v prílohe 3a. Túto povinnosť si bude zabezpečovať cez svoju OZV. Týka sa ho to teda nepriamo. No priamo ho možno ovplyvní výška poplatkov, ktoré bude v budúcnosti platiť za obaly, nakoľko cieľom je zvyšovať zber komunálnych odpadov. A zvýšený zber bude musieť niekto zaplatiť.

Ciele zberu sú dosť nesystémovo nastavené vždy od polky roka do polky ďalšieho roka. Teda nie január až december. Cieľom pre prvý rok po zavedení tejto novely bude dosiahnuť cieľ zberu vo výške 40 % z celkového potenciálu vzniku odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov v komunálnom odpade. A o dva roky neskôr to bude až 60 %.

Výrobca obalov a výrobca neobalových výrobkov, ktorý uvedie na trh v SR menej ako 100 kg obalov alebo neobalových výrobkov, nebude musieť plniť ciele zberu.

Povinnosti ubudnú pre výrobcu obalov, ktorý má udelenú individuálnu autorizáciu. Nebude už musieť mať uzatvorenú nezmyselnú zmluvu s Koordinančým centrom pre obaly. Jednak nebude zmluva potrebná, no ušetria sa aj poplatky, ktoré bolo do Koordinačného centra platiť.

Veľmi dobrá vec je, že Organizácie zodpovednosti výrobcov budú musieť na svojom webe zverejňovať povinne vzory svojich zmlúv, vrátane cenníka. Majú povinnosť urobiť to do 31. októbra. To je však divný termín,  lebo prestupový čas prechodu z jednej OZV do inej končí 30. septembra.

Zmenila sa definícia uvedenia na trh neobalových výrobkov.

Súhlas na povrchovú úpravu terénu sa bude môcť po novom udeliť len vlastníkovi pozemku.

Menia sa aj sankcie. Najviac zmien v novele sa však venuje veciam, ktoré bežná firma ani nikdy nevyužije. Takými sú napr. prevádzkovanie skládok odpadov, recyklácia lodí, čierne skládky, nakladanie s ortuťou, povinnosti pre OZV … Účinnosť novely nadobudne 1. januára 2019, niektoré ustanovenia až od polky roka 2019.

Do konca roka sa  výrazne zmenia aj vykonávacie vyhlášky.


Zmeny pre obce a mestá:

Menia sa pravidlá pri ohlasovaní čiernych skládok a pri zisťovaní vinníka za takýto nelegálne uložený odpad.

Asi najvýraznejšie sa novela zákona venuje skládkam odpadov, ich prevádzkovaniu, výpočtu výšky účelovej finančnej rezervy, nakladaniu s ňou, či prípady ako sa má postupovať, ak prevádzkovateľ skládky odpadov nie je schopný vykonávať svoju činnosť, dostane sa do konkurzu, či iné problémy spojené s prevádzkovaním skládok odpadov.

Dosť výrazná zmena nastáva v § 59 ods. 9, v ktorom bolo doposiaľ uvedené, že ak Organizácia zodpovednosti výrobcov zistí, že v nádobe na konkrétny triedený odpad sa nachádza viac ako 50 % nejakej inej zložky, tak za takýto odpad OZV nezodpovedá.

Po novom to bude inak. Bude sa to sledovať podľa prípustnej miery znečistenia. A čo je to tá prípustná miera? Percentuálne vyjadrenie, ktoré je stanovené v prílohe 8a. Pre rok 2019 bude táto prípustná miera 45 %, o rok neskôr 40 % a od roku 2021 už len 35 %. To znamená, že ak v roku 2021 bude v nádobe na plasty 35 % nejakej inej zložky OZV Vám nebude musieť za takýto odpad preplatiť náklady.

Od roku 2019 budú musieť obce zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu komunálnych odpadov pre papier, plasty, kovy, sklo a viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky najmenej v rozsahu cieľov zberu ustanovených v prílohe 3a.

Ciele zberu sú dosť nesystémovo nastavené vždy od polky roka do polky ďalšieho roka. Teda nie január až december. Cieľom pre prvý rok po zavedení tejto novely bude dosiahnuť zber vo výške 40 % z celkového potenciálu vzniku odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov v komunálnom odpade. A o dva roky neskôr to bude až 60 %.

Obciam pribudne nová byrokracia. Odpady doposiaľ nahlasovali duplicitne. Jedno ohlásenie na Okresný úrad, druhý ročný výkaz na štatistický úrad a aby sa obce nenudili, po novom im pribudne podobná povinnosť voči svojej organizácii zodpovednosti výrobcov. Obec bude povinná nahlásiť organizácii zodpovednosti výrobcov pre obaly údaje o produkcii komunálnych odpadov za predchádzajúci rok do 28. februára.

Malé kompostárne do 100 t BIO odpadov ročne už nebudú musieť vypracovávať Prevádzkový poriadok.

Súhlas na povrchovú úpravu terénu sa bude môcť po novom udeliť len vlastníkovi pozemku.

Menia sa aj sankcie. No a najväčšou zmenou pre obce je zmena v druhom odpadárskom zákone a to zákon o poplatkoch za uloženie odpadov na skládkach.

(zdroj: https://www.odpadovyhospodar.sk/)