MŽP SR- Stratégia environmentálnej politiky SR do roku 2030, časť Zelená ekonomika a odpady (návrh) – stanovisko APOH

Asociácia podnikateľov v odpadovom hospodárstve (APOH) je členom pracovnej skupiny, ktorá sa má podieľať na príprave strategického materiálu „Stratégia environmentálnej politiky SR do roku 2030, časť Zelená ekonomika a odpady„, ktorá je vypracovávaná Inštitútom environmentálnej politiky MŽP SR. V auguste 2017 bola všetkým členom pracovnej skupiny zaslaná prvá verzia tohto materiálu, ku ktorému má Asociácia podnikateľov […]

MŽP SR – Rozporové konanie k zákonu č. 79/2015 Z.z. o odpadoch

Dňa 12.07.2017 sa na MŽP SR konalo rozporové konanie k zákonu č. 79/2015 Z.z. o odpadoch. Za Asociáciu podnikateľov v odpadovom hospodárstve (APOH) sa rokovania zúčastnilo 5 zástupcov. Členovia APOH v rámci pripomienkového konania vzniesli voči návrhu novely 48 pripomienok, z ktorých časť bola akceptovaná.

APOH pripomienkoval tzv. veľkú novelu zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch

Asociácia podnikateľov v odpadovom hospodárstve (APOH) pripomienkovala návrh novely zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zo strany APOH bolo vznesených celkovo 48 pripomienok, z toho 44 zásadných.

APOH reagoval na ministrom ŽP avizovanú tzv. veľkú novelu zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch

Asociácia podnikateľov v odpadovom hospodárstve uverejňuje krátku reakciu našej asociácie na ministrom Životného prostredia avizované zmeny v rámci tzv. veľkej novely zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, ktoré odzneli dňa 11.05.2017. Článok vyšiel v Pravde 16.05.2017.   Zároveň Vám v prílohe prinášame úplnú verziu odpovede na otázky denníka Pravda.               […]

APOH pripravil podkladový materiál k STRATÉGIÍ ENVIRONMENTÁLNEJ POLITIKY SR DO ROKU 2030

Asociácia podnikateľov v odpadovom hospodárstve (APOH) pripravila podkladový materiál k STRATÉGIÍ ENVIRONMENTÁLNEJ POLITIKY SLOVENSKEJ REPUBLIKY DO ROKU 2030 Pracovná skupina zelená ekonomika, odpady.

APOH pripravuje koncepciu rozvoja triedeného zberu BRKO

Slovensko patrí medzi štáty Európskej únie s najnižším podielom recyklovaného či kompostovaného komunálneho odpadu a zároveň patrí medzi štáty s najrýchlejším nárastom produkcie komunálneho odpadu v rámci EÚ, s veľkým podielom skládkovaného odpadu. Rovnako ako iné krajiny riskuje nesplnenie záväzných cieľov, ktoré si samé stanovilo, v nadväznosti na ciele Európskej únie!!! 

APOH podporil festival EKOTOPFILM – ENVIROFILM 2017

EKOTOPFILM JE SVOJOU 43. ROČNOU TRADÍCIOU NAJSTARŠÍM PODUJATÍM TOHTO DRUHU NA SVETE 43 rokov! Koľko festivalov sa dožije takéhoto veku? Vytvoril  viac ako 5000 partnerstiev vo viac ako 58 krajinách sveta. Je najväčším festivalom svojho druhu v rámci SR. Navštívilo ho už viac ako 1 milión návštevníkov.

V januári 2018 sa bude konať Reprezentačný ples Odpadového hospodárstva a priateľov životného prostredia. 

Asociácia podnikateľov v odpadovom hospodárstve (A.P.O.H.) organizuje od roku 2005  reprezentačné plesy odpadového hospodárstva a priateľov životného prostredia na ktorých sa stretávajú najvýznamnejší predstavitelia odpadového hospodárstva, priemyslu, odborných organizácií, zástupcovia štátu, miest a obcí, ako aj odborná verejnosť. Už tradične je to miesto, kde je možné sa nie len dobre zabaviť, ale aj stretnúť s mnohými […]

APOH a rokovania k novele zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch

Zástupcovia Asociácie podnikateľov v odpadovom hospodárstve sa dňa 23.03.2017 zúčastnili rokovania k novele zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch na Ministerstve životného prostredia SR. V prezentovaných možných zmenách a zámeroch MŽP SR v rámci novely zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch odznelo, že je potrebné riešiť najmä: – nové kontrolné mechanizmy vo vzťahu k Organizáciám zodpovednosti výrobcov (najmä finančnú spoľahlivosť […]

APOH a Envirostratégia 2030 – ZELENÁ EKONOMIKA A ODPADY

Asociácia podnikateľov v odpadovom hospodárstve je členom pracovnej skupiny 7.  – ZELENÁ EKONOMIKA A ODPADY v rámci prípravy novej Stratégie environmentálnej politiky Slovenska do roku 2030. Prvé stretnutie pracovnej skupiny sa konalo v stredu, 5.4.2017, sa na Ministerstve životného prostredia SR.