XIII. reprezentačný ples Odpadového hospodárstva a priateľov životného prostredia 2020

Začiatkom januára sa konal XIII. reprezentačný ples Odpadového hospodárstva a priateľov životného prostredia 2020. Záujem o toto spoločenské podujatie bol tradične veľmi vysoký, hlavne z privátnej a komunálnej sféry, ale nechýbali ani zástupcovia štátnej správy. Týmto by sme chceli poďakovať všetkým partnerom, vďaka ktorým sa uskutočnili predchádzajúce ročníky a zároveň vopred ďakujeme za podporu a […]

POZVÁNKA – Deň odpadového hospodárstva 2019

Vážené dámy a páni, dňa 21.11.2019 sa v priestoroch hotela Saffron v Bratislave uskutoční 15. ročník medzinárodného kongresu Deň odpadového hospodárstva 2019 ======================       Vybrané tematické okruhy kongresu ——————————————- • Európske a národné politiky odpadového hospodárstva • Inteligentné riešenia: zber a kompostovanie BRO z domácností • Recyklovateľnosť obalov • Zálohové systémy nápojových obalov […]

POZVÁNKA – V januári 2020 sa bude konať XIII. reprezentačný ples Odpadového hospodárstva a priateľov životného prostredia.

Asociácia podnikateľov v odpadovom hospodárstve (A.P.O.H.) organizuje od roku 2005 reprezentačné plesy odpadového hospodárstva a priateľov životného prostredia na ktorých sa stretávajú najvýznamnejší predstavitelia odpadového hospodárstva, priemyslu, odborných organizácií, zástupcovia štátu, miest a obcí, ako aj odborná verejnosť. Už tradične je to miesto, kde je možné sa nie len dobre zabaviť, ale aj stretnúť s mnohými […]

Minister životného prostredia Ing. László Sólymos poďakoval asociácií

Minister životného prostredia Ing. László Sólymos poďakoval Asociácií podnikateľov v odpadovom hospodárstve za aktívnu účasť na tvorbe Envirostratégie 2030. Celý list v plnom znení uverejňujeme:

APOH pozýva na konferenciu na tému ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Dňa 12.03.2019 sa v priestoroch Nemeckého kultúrneho domu, Barónka 3, Bratislava 831 06 uskutoční konferencia na tému ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO na ktorej budú prezentované nové i modernizované moduly ENVITA Odpady, ENVITA Obaly, ENVITA Sklad a Obchod. Viac o konanej akcií nájdete na priloženej pozvánke:

APOH sa zúčastnil rozporového konania k Zákonu o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje

Dňa 26.02.2019 sa konalo na MŽP SR rozporové konanie k Zákonu o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje a o zmene a doplnení zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. APOH vzniesol voči návrhu zákona celkom 21 pripomienok, z toho 21 zásadných.

XII. reprezentačný ples Odpadového hospodárstva a priateľov životného prostredia 2019

Začiatkom januára sa konal XII. reprezentačný ples Odpadového hospodárstva a priateľov životného prostredia 2019. Záujem o toto spoločenské podujatie bol tradične veľmi vysoký, hlavne z privátnej a komunálnej sféry, ale nechýbali ani zástupcovia štátnej správy. Týmto by sme chceli poďakovať všetkým partnerom, vďaka ktorým sa uskutočnili predchádzajúce ročníky a zároveň vopred ďakujeme za podporu a […]

APOH pripomienkoval Vyhlášku MŽP SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŽP SR č. 371/2015 Z. z.,

Dňa 15.11. 2018 sa konalo rozporové konanie k návrhu zmeny Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení vyhlášky č. 322/2017 Z. z.

APOH rokoval na MŽP SR ohľadne azbestu

Dňa 22.10.2018 prebehlo rokovanie s MŽP SR ohľadom možnosti spracovania metodického postupu riadenia vzniku odpadu s obsahom azbestu podľa vzoru z českej republiky,  prípadne možnej implementácie takéhoto postupu v rámci legislatívy v SR.

APOH pripomienkoval Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z.

Dňa 09.07. 2018 sa konalo na na MŽP SR pripomienkové konanie (MPK LP/2018/404) Zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Počet vznesených pripomienok, z toho zásadných bolo 6.