MŽP SR – NR SR schválila na svojom zasadnutí dňa 18.10.2017 tzv. veľkú novelu zákona o odpadoch


NR SR schválila na svojom zasadnutí dňa 18.10.2017 tzv. veľkú novelu zákona o odpadoch. V schvaľovanej novele zákona prešlo spolu 226 zmien. Za novelu zákona o odpadoch zahlasovalo 88 zákonodarcov.

Podľa vyjadrenia MŽP SR „novela sprehľadní, zjednoduší a zefektívni systém odpadového hospodárstva a reaguje na požiadavky trhu“. Mala by odbremeniť asi 2500 malých podnikateľov od zbytočnej administratívy. Podnikatelia, ktorí za rok uvedú na trh menej ako 100 kg obalových či neobalových výrobkov už by nemali musieť plniť všetky povinnosti. Stačí sa jednorázovo zaregistrovať a viesť evidenciu.

Ďalej MŽP SR uviedlo, že novelou sa sprehľadní systém odpadového hospodárstva. Častou pripomienkou zo strany výrobcov bolo, že dostatočne nevidia do hospodárenia ich organizácie zodpovednosti výrobcov. Novela posilňuje kontrolu v organizácii zodpovednosti výrobcov zo strany štátu aj zo strany samotných výrobcov.

Novela zákona o odpadoch sprísni dodržiavanie odpadového systému, zavádza totiž pokuty pre Organizácie zodpovednosti výrobcov, ak nezabezpečia zberné nádoby na triedený zber.

Zmeny nastanú aj v prípade drobného stavebného odpadu. Konkrétne obce budú mať na výber zaviesť množstvový zber tohto druhu odpadu – to znamená, že výška poplatku bude priamo úmerná množstvu vyprodukovaného drobného stavebného odpadu, alebo obce budú môcť zaviesť paušálny poplatok za tento odpad. Obec tak bude mať možnosť vybrať si taký systém, ktorý bude pre ňu a jej obyvateľov najvhodnejší.

(zdroj: MŽP SR)