APOH pripravil podkladový materiál k STRATÉGIÍ ENVIRONMENTÁLNEJ POLITIKY SR DO ROKU 2030


Asociácia podnikateľov v odpadovom hospodárstve (APOH) pripravila podkladový materiál k

STRATÉGIÍ ENVIRONMENTÁLNEJ POLITIKY SLOVENSKEJ REPUBLIKY DO ROKU 2030

Pracovná skupina zelená ekonomika, odpady.

Materiál vychádza z podkladovej štruktúry v zmysle požiadavky MŽP SR:

A/ Analyticky kvantifikovať a kvalitatívne zhodnotiť súčasný stav v oblasti zelenej ekonomiky, odpadov, zeleného verejného obstarávania a environmentálneho vzdelávania,

B/ Nastaviť ciele pre tieto oblasti do roku 2030,

C/ Overiteľné a najefektívnejšie opatrenia a pravidlá, ktoré vedú k dosiahnutiu týchto cieľov a ktorými sa majú riadiť verejné politiky (zákony, vyhlášky, dotačné programy…).