APOH pripomienkoval Vyhlášku MŽP SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŽP SR č. 371/2015 Z. z.,


Dňa 15.11. 2018 sa konalo rozporové konanie k návrhu zmeny Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení vyhlášky č. 322/2017 Z. z.