APOH pripomienkoval Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z.


Dňa 09.07. 2018 sa konalo na na MŽP SR pripomienkové konanie (MPK LP/2018/404) Zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Počet vznesených pripomienok, z toho zásadných bolo 6.