9. ROČNÍK MEDZINÁRODNEJ ODBORNEJ KONFERENCIE ENVIROMANAGEMENT 2018


Vážení priatelia ekológie, environmentu a najmä odpadového hospodárstva,

dovoľujeme si Vás pozvať na 9. ročník medzinárodnej odbornej konferencie „ENVIROMANAGEMENT 2018„, ktorá sa bude konať v dňoch 11. – 12. októbra 2018 v hoteli Patria vo Vysokých Tatrách. Asociácia podnikateľov v odpadovom hospodárstve  je partnerom a zároveň aj aktívny účastník konferencie.

 

Viac o pripravovanej akcií nájdete na webovej stránke „ENVIROMANAGEMENT 2018„.

Tešíme sa na Vašu účasť.

 

  • Plánované tematické okruhy konferencie sú:

RECYKLÁCIA ODPADU – Skutočné náklady a prínosy; Ekonomické súvislosti a technologické obmedzenia

ODPADY Z PLASTOV – Plasty a odpady z plastov ako kritická záťaž pre životné prostredie

BIO-ODPAD – Skúsenosti so spracovaním a využívaním biologického odpadu

EKONOMIKA – Ekonomika odpadového hospodárstva a nakladania s komunálnym odpadom

TECHNOLÓGIE – Technológie na triedenie a recykláciu odpadu, spracovanie biologického odpadu a energetické zhodnotenie odpadu

  • Prihláška

Envi2018-prihlaska_FINAL (formát DOCX).

Záväznú prihlášku zašlite na adresu organizátora e-mailom, faxom alebo poštou.
Registrácia prihlášky Vám bude potvrdená obratom spolu so zaslaním dokladu (zálohovej faktúry) na úhradu účastníckeho poplatku.

 

  • Organizátor

NMC spol. s r.o.
Makovického 10
010 01 Žilina, Slovensko

Tel.: +421-41-5166661
Fax: +421-41-5006977
E-mail: nmc@nmc.sk
Web: www.nmc.sk

IČO: 31639135
IČ DPH.: SK2020446890
Spoločnosť zapísaná v: Obchodný register Okresného súdu Žilina,
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 2953/L