APOH – dňa 11.04.2018 sa konalo Valné zhromaždenie


Dňa 11.04.2018 sa konalo Valné zhromaždenie Asociácie podnikateľov v odpadovom hospodárstve na ktorom bola prerokovaná o.i. činnosť asociácie od 04/2017 do 04/2018 a smerovanie asociácie v nasledujúcom období.

Členovia asociácie vyzdvihli najmä intenzívnu komunikáciu so Združením miest a obcí Slovenska, zároveň však potvrdili, že v roku 2017/18 bola dobrá komunikácia aj s Ministerstvom životného prostredia SR, kde  sa snažila asociácia nepôsobiť konfrontačne, ale proaktívne.

Pre ďalšie obdobie je potrebné pokračovať v trende nastolenom v predchádzajúcom období. Je predpoklad, že najzávažnejším zákonom v budúcom období bude zákon o Agentúre pre triedený zber, čím by malo prísť k zmene systému fungovania odpadového hospodárstva. V tomto smere bude asociácia presadzovať, aby  bolo prihliadané na kompromisné riešenia tvorby zákona, akceptovateľné pre všetky zúčastnené strany.