APOH – aktivity asociácie v období 04/2017 – 04/2018


V období od posledného Valného zhromaždenia konaného v 04/2017 do 04/2018 asociácia pracovala najmä na pripomienkovacích a rozporových konaniach, rokovala s partnermi, kritickým postojom sa snažila o zreálnenie smerovania tvorby strategických dokumentov SR, atď.:

 

MŽP SR

Pripomienkovacie a rozporové konania:

Rozporové konanie k vyhláške MŽP SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti.

Rokovanie na MŽP SR k pripravovanej novele zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Pripomienkovacie konanie k novele zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Rozporové konanie k novele zákona 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Pripomienkovacie konanie k vyhláške MŽP SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov.

Pripomienkovacie konanie k vyhláške MŽP SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti.

Pripomienkovacie konanie k vyhláške MŽP SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŽP SR č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov v znení vyhlášky č. 14/2017 Z. z..

Rozporové konanie k vyhláške MŽP SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŽP SR 366/2015 Z. z. o ohlasovacej povinnosti a k vyhláške MŽP SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŽP SR 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch.

Doplňujúce rozporové konanie k návrhu vyhlášky MŽP SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch.

Rokovanie v rámci rozporového konania k návrhu vyhlášky MŽP SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŽP SR č. 371/2015 Z. z. , ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch. Predmetom rokovania bola diskusia k možnosti zmeny nastavenia štandardov zberu obce podľa § 14 a následne prílohy č. 10 uvedenej vyhlášky v nadväznosti na závery rokovania k predmetnej vyhláške, ktoré sa konalo dňa 24. 11. 2017.

Pripomienkovacie konanie k návrhu zákona o poplatkoch za uloženie odpadov.

Rozporové konanie k návrhu zákona Zákon o poplatkoch za uloženie odpadov.

Doplňujúce rozporové konanie k návrhu zákona Zákon o poplatkoch za uloženie odpadov.

ZMOS

Rokovanie k témam –  novela zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch; biologicky rozložiteľné komunálne odpady (Zákon o poplatkoch za uloženie odpadov); prezentácia materiálu APOH  “Koncepcia zintenzívnenia triedeného zberu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (BRKO)“.

Rokovanie k témam –  novela zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch z 18.10.2017; pozmeňujúci návrh poslanca Petra Antala k vládnemu návrhu zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch z 18.10.2017; návrh vyhlášky MŽP SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch.

Rokovanie k téme –  návrh zákona o poplatkoch za uloženie odpadov.

Rokovanie k téme –  návrh zákona o poplatkoch za uloženie odpadov.

MŽP SR – Inštitút enviromentalnej politiky

Stratégia environmentálnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030 – prvé stretnutie pracovnej skupiny ZELENÁ EKONOMIKA A ODPADY.

Vypracovanie základných téz za APOH k Stratégií environmentálnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030, časť ZELENÁ EKONOMIKA A ODPADY.

Prvé rokovanie na MŽP SR k prvému draftu Stratégie environmentálnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030, časť ZELENÁ EKONOMIKA A ODPADY.

Stanovisko APOH k návrhu Stratégie environmentálnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030, časť ZELENÁ EKONOMIKA a ODPADY.

Druhé rokovanie k návrhu Stratégie environmentálnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030, časť ZELENÁ EKONOMIKA a ODPADY.

Tretie rokovanie  k návrhu Stratégie environmentálnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030, časť ZELENÁ EKONOMIKA a ODPADY.

Spustenie procesu strategického environmentálneho hodnotenia (SEA) k Stratégií environmentálnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030.

Iné rokovania:

Na základe požiadavky člena APOH, spol. DILMUN SYSTEM, s. r. o. prebehli rokovania s Úradom verejného zdravotníctva SR s odborom Preventívneho pracovného lekárstva, Regionálnym úradom verejného zdravotníctva a s  Národným referenčným centrom pre zdravotnú problematiku vláknitých prachov v Bratislave.

Európska federácia pre odpadové hospodárstvo (FEAD)

Príprava a spracovanie štatistické dáta za členov APOH pre Európsku federáciu pre odpadové hospodárstvo (FEAD), k výročnej konferencií FEAD, ktorá sa konala 21. júna 2017 –   na konferencií mali byť odprezentované aglomerované štatistické údaje za jednotlivých členov FEADu o možnostiach nakladania s odpadom v rámci členskej základne národných asociácií.

Komunikácia APOH a jeho členskej základne s FEAD.

MÉDIÁ

17.04. – odpady-portal.sk – v rubrike “BAROMETER“ – vyjadrenie sa  k  rozsiahlej novele zákona o odpadoch schválenej v polovici marca 2017 národnou radou SR (vnímate schválené zmeny pozitívne, alebo negatívne)

16.05. – denník Pravda – o vyjadrenie do článku “Sólymos avizuje pre odpad pokuty“  (https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/429602-solymos-avizuje-pre-odpad-pokuty/ )

06.06. – RTVS – vstupy do reportáže – téma rozhovoru – spaľovne na komunálny odpad vs. Skládkovanie – ktorý spôsob nakladania s odpadmi je drahší a prečo; čo všetko vstupuje do cenotvorby; je možné porovnávať cenu za energetické zhodnotenie v BA a v KE; aká je cenová politika v odpadovom hospodárstve

01.03. – Green Magazine – článok APOH – “Neefektívne nakladanie s odpadmi zasiahne všetkých“ – dvojstrana venovaná APOH a aktuálnym otázkam v odpadovom hospodárstve – návrh zákona o poplatkoch za uloženie odpadov a zberu a spracovávaniu BRKO

08.03. – Zisk manažment (vydáva Poradca podnikateľa) – téma rozhovoru – čo momentálne najviac trápi podnikateľov v oblasti odpadov a ich recyklácie; novela zákona o odpadoch od roku 2018 (plusy – mínusy); byrokracia najmenších podnikateľov; inovácie či technológie v odpadovom hospodárstve; recyklácioa plastov na Slovensku; asociácia a jej názor na strategický materiál “Stratégia environmentálnej politiky SR do roku 2030“; chyby v oblasti nakladania s odpadmi

18.3. – odpady-portal.sk – článok APOH – “Zo skládkového poplatku by mali byť podporení priamo občania, navrhuje APOH“ (https://www.odpady-portal.sk/Dokument/103991/zo-skladkoveho-poplatku-by-mali-byt-podporeni-priamo-obcania-navrhuje-apoh.aspx )

 

Ostatné:

Konferencia Waste to Enegy, Viedeň – účasť Ing. Číža (ecorec Slovensko s.r.o.) na konferencií Waste to Enegy, Viedeň ( http://www.vivis.de/images/Konferenzen/IRRC/2017/programm_IRRC_2017.pdf)

Konferencia DOH 2017

Asociácia  podala žiadosť o nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych fondov prostredníctvom MŽP SR, operačný program „Kvalita životného prostredia“