Seminár – Výklad aktuálnych noviel zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie


Seminár je  určený  pre odbornú verejnosť , štátnu správu , verejnú správu na získanie  nových odborných informácii v súvislosti  s praktickou aplikáciou  schválených  noviel   zákona č. 24/2006  Z. z. v praxi.

TERMÍN: 28.6.2017

MIESTO: IVES , Bratislava  

ODBORNÝ  LEKTOR :

Ing.  Milan Luciak

PROGRAM :

9.00- 9.15              Registrácia účastníkov

  • Zákon č. 24/2006 Z.z. a prehľad dôležitých zmien prijatím novely  č. 314/2014, 312/2016 a 142/2017 Z.z.
  • Prepojenie medzi povoľovacím konaním a zákonom č. 24/2006 Z.z.
  • Povinnosti povoľovacích úradov a investorov v procese povoľovania
  • Príprava dokumentácia pre proces posudzovania
  • Praktické rady a odporúčania
  • Diskusia

15.00 – Záver seminára

Prestávka  :

11.00 – 11.30       Prestávka – občerstvenie ( obed )

ORGANIZAČNÉ POKYNY

Miesto konania :            Inštitút pre verejnú správu (IVES)

Ul. M. Schneidera –Trnavského 1/a

844 10 Bratislava

 

Spojenie MHD:                        

Električka č. 4 a 5 – zastávka Damborského

Autobus č. 83 – zastávka Damborského

Autobus č. 84 – zastávka Damborského

 

Účastnícky poplatok stanovený dohodou podľa zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov

Účastnícky poplatok :   55  ,- EUR .   

 

Agency EKO  s.r.o.

Revolučná č. 5

 010 01 Žilina

 

Prihlášky posielajte  elektronicky najneskôr do 20.6.2017 na e-mail :  seminar@agencyeko.sk

Bankové spojenie :       Tatra banka

Číslo účtu    :              2940458846 /1100

IBAN: SK781100  0000  002940458846

SWIFT: TATR SK BX

variabilný symbol :     2806

IČO :  46 478 671

DIČ: 2820011315 – Neplatca DPH

 

Tel kontakt : 

Ing. Gažová Jaroslava   0915 606 703

Matej Gažo                   0915 606 702