APOH pripravuje koncepciu rozvoja triedeného zberu BRKO


Slovensko patrí medzi štáty Európskej únie s najnižším podielom recyklovaného či kompostovaného komunálneho odpadu a zároveň patrí medzi štáty s najrýchlejším nárastom produkcie komunálneho odpadu v rámci EÚ, s veľkým podielom skládkovaného odpadu. Rovnako ako iné krajiny riskuje nesplnenie záväzných cieľov, ktoré si samé stanovilo, v nadväznosti na ciele Európskej únie!!! 

Rozvoj triedeného zberu biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov a následne i ich zhodnocovanie je kľúčové pre odklon tohto druhu odpadov od skládkovania. Aby sa táto aktivita mohla úspešne realizovať, je potrebné vytvoriť funkčný finančný mechanizmus na jej podporu. Asociácia podnikateľov v odpadovom hospodárstve si uvedomuje spoluzodpovednosť za plnenie záväzných environmentálnych cieľov Slovenskej republiky a z tohto dôvodu vypracovala „Koncepciu zintenzívnenia triedeného zberu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (BRKO)„. Na podporu tejto iniciatívy bude APOH hľadať podporu, tak v ZMOSe, ako aj u ďalších partnerov.