APOH a rokovania k novele zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch


Zástupcovia Asociácie podnikateľov v odpadovom hospodárstve sa dňa 23.03.2017 zúčastnili rokovania k novele zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch na Ministerstve životného prostredia SR.

V prezentovaných možných zmenách a zámeroch MŽP SR v rámci novely zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch odznelo, že je potrebné riešiť najmä:

– nové kontrolné mechanizmy vo vzťahu k Organizáciám zodpovednosti výrobcov (najmä finančnú spoľahlivosť OZV hodnotenie schopnosti a vôle subjektu plniť si svoje budúce záväzky), (zmena §27 ods. 13)

– nové „flexibilnejšie“ možnosti odobratia autorizácie Organizáciám zodpovednosti výrobcov (najmä ak si nebudú plniť svoje finančné záväzky vo vzťahu k zmluvným partnerom), (zmena §94 ods. 2)

– nové kontrolné mechanizmy vo vzťahu ku Koordinačným centrám pre jednotlivé prúdy odpadov (prerozdeľovanie odpadov); plánuje sa zmena spôsobu zakladania KC – KC majú mať v budúcnosti výlučne formu družstva,

-zníženie administratívnej záťaže subjektov pôsobiacich v odpadovom hospodárstve,

– limit 200kg/výrobca = návrh – výrobcovi vyhradeného výrobku podľa zákona č.79/2015 Z. z. o odpadoch sa stanovujú základné povinnosti v zmysle § 27 ods. 4. až od limitu 200kg/výrobca (tzv. povinná osoba), ktorý uviedol vyhradený výrobok prvý krát na trh Slovenskej republiky. Existovala by iba povinnosť registrácie a internej evidencie.

 

Jednotlivé zámery ministerstva v rámci novely zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch MŽP SR obšírnejšie nekomentovalo s tým, že návrhy sú stále živé a sú v riešení.